DEFINICJE:
I. Administrator – Healthcare & Medical Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Baśniowa 3, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000689764, NIP 7010708661, REGON 367991220, Kapitał Zakładowy 10 000,00 złotych.
II. Dyżur - ogłoszenie Podmiotu medycznego zawierające następujące dane: specjalizację, miejsce, czas i stawkę.
III. Kalendarz Lekarza - informacja dla Użytkownika będącego Podmiotem medycznym o miejscu oraz czasie dostępnych dyżurów dla każdego zarejestrowanego Użytkownika będącego Podmiotem medycznym wg preferencji oraz grafik stały pracy Lekarza. Informacja w kalendarzu musi zawierać następujące dane:
1. Specjalizację,
2. Miejsce pracy,
3. Okres zatrudnienia,
4. Data zatrudnienia (wg kalendarza)
IV. Kalendarz Podmiotu medycznego – informacja dla użytkownika Lekarza o miejscu, czasie dostępnych dyżurach dla każdego zarejestrowanego użytkownika Lekarza a wg preferencji. Informacja w kalendarzu musi zawierać następujące dane:
1. Specjalizację,
2. Miejsce pracy,
3. Okres zatrudnienia,
4. Stawkę godzinową (mogą być widełki),
5. Data zatrudnienia
V. Konto – zbiór danych Użytkownika oraz informacji o jego działaniach w ramach serwisu Mój Dyżur. Konto prowadzone jest pod unikalna nazwą (login) i zabezpieczone hasłem.
VI. Konto próbne – Konto o ograniczonej funkcjonalności, założone celem testowania możliwości Serwisu, założone na skutek pozostawienia danych przez Podmiot medyczny w formularzu kontaktowym wysyłanym w formie masowego mailingu przez Administratora,
VII. Lekarz – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, która dokonała Rejestracji w celu poszukiwania informacji o dyżurach medycznych.
VIII. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej
użytkowników na adres mailowy podany w serwisie Mój Dyżur podczas rejestracji. Użytkownicy
serwisu otrzymają codzienny newsletter z listą opublikowanych dostępnych ofert w serwisie Mój
Dyżur, który wysyłany będzie z bieżącymi, istotnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania
serwisu Mój Dyżur.
IX. Podmiot medyczny – osoba prawna, jednostka organizacyjna o której mowa w art., 331 § 1 k.c. lub
osoba fizyczna prowadząca działalność leczniczą na podstawie odrębnych przepisów, która
dokonała Rejestracji w serwisie Mój Dyżur w celu prowadzenia procesu publikacji dyżurów i
otrzymywania informacji o dostępności kandydatów.
X. Profil – informacje o Lekarzu zawierające następujące dane: imię i nazwisko, specjalizacja,
preferowane lokalizacje.
XI. Rejestracja – rejestracja Konta oraz Konta próbnego przez Użytkownika w serwisie Mój dyżur, oraz
w formularzu kontaktowym wysyłanym w formie masowego mailingu przez Administratora.
XII. Serwis lub Mój Dyżur – zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem mojdyzur.pl, którego
celem jest udostępnienie Podmiotom medycznym miejsca do publikacji ogłoszeń związanych z
poszukiwaniem obsady personalnej dyżurów lekarskich, uregulowanych w odrębnych przepisach,
XIII. Umowa – umowa świadczenia Usług przez Administratora zawarta pomiędzy Administratorem a
Użytkownikiem, regulująca zasady udostępnienia Serwisu.
XIV. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w zakresie udostępnienia
Serwisu Mój Dyżur.
XV. Użytkownik – Podmioty medyczny lub Lekarz, który dokonał Rejestracji w serwisie Mój Dyżur w
celu publikacji i dostępu do ofert za pośrednictwem Serwisu.

 

ARTYKUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora związane z korzystaniem z serwisu Mój Dyżur,
b) Zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu korzystania z serwisu Mój Dyżur,
c) Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.
2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony na platformie internetowej Mój Dyżur.
3. Użytkownik jest związany Regulaminem od momentu jego akceptacji, tj. od chwili zaakceptowania
Regulaminu podczas Rejestracji Użytkownika.

 

ARTYKUŁ II. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą Rejestracji przez Użytkownika i akceptacji Regulaminu.
2. Zawierając Umowę, w tym akceptując Regulamin, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
a) podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, aktualne, zgodne ze stanem
faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma od Administratora dostęp do indywidualnego i
unikalnego Konta, o nazwie odpowiadającej podane mu przez Użytkownika adresowi poczty
elektronicznej.
4. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę
identyfikacji Użytkownika wobec Administratora i będzie wykorzystywany do wszelkiej
korespondencji związanej ze świadczeniem usług.
5. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie aktualizować swoje dane zamieszczone w
serwisie Mój Dyżur, w szczególności aktualizować informacje o zmianie aktualnego i obsługiwanego
adresu poczty elektronicznej, który to adres będzie wykorzystywany do kontaktu w ramach realizacji
Usług.
6. Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto
Użytkownika z uzasadnionej przyczyny, w szczególności z powodu naruszenia istotnych postanowień
Regulaminu, w tym, gdy Administrator poweźmie uzasadnioną informację, że podjęto działania jest
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, lub skutkujące możliwością naruszenia dóbr osobistych lub
uzasadnionych interesów innego Użytkownika lub osób trzecich.
7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą serwisu Mój Dyżur poprzez mechanizm logowania,
przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie
ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia przez Użytkownika osobie trzeciej.

 

ARTYKUŁ III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Dla prawidłowej realizacji Usług konieczne jest zapewnienie przez Użytkownika we własnym zakresie
narzędzi pracy niezbędnych do korzystania z serwisu Mój Dyżur:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
Adobe Flash Player oraz wtyczka Adobe Acrobat potrzebna do otwierania dokumentów w formacie
pdf.
2. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem
związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie
odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
3. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od
Rejestracji. Jeżeli Rejestracja nastąpi w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie
świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.

 

ARTYKUŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, jednakże zastrzega
sobie prawo do:
a) modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu funkcjonowania serwisu Mój Dyżur, o czym
Użytkownika poinformuje drogą elektroniczną w razie konieczności dokonania zmian w Regulaminie,
z zastrzeżeniem Artykułu X ust. 1 Regulaminu.
b) przejściowego zaprzestania świadczenie Usług w związku z czynnościami konserwacyjnymi lub
modyfikacyjnymi, o czym Użytkownika poinformuje drogą elektroniczną,
c) wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i
transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
2. Wszelkie informacje o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług Administrator zobowiązuje się
zamieszczać na stronie mojdyzur.pl oraz wysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
3. Administrator będzie uprawniony do:
a) zablokowania Konta Użytkownika i jego dostępu do serwisu Mój Dyżur w przypadku umieszczenia
przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami
Administratora lub innych Użytkowników lub Umieszczenia przez Użytkownika Treści sprzecznych z
celem Serwisu, w tym szczególności materiałów reklamowych,
b) usunięcia z serwisu Mój Dyżur treści udostępnionych przez Użytkownika, jeśli treści te naruszają
postanowienia Regulaminu, w tym zostały udostępnione w celu niezgodnym z przeznaczeniem
Serwisu.
c) modyfikacji treści zamieszczonych przez Użytkowników w przypadku umieszczenia przez
Użytkownika treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami
Administratora lub innego Użytkownika lub umieszczenia przez Użytkownika treści sprzecznych z
celem Serwisu, w tym w szczególności materiałów reklamowych
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych
Użytkowników, przeniesienia praw do serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych
dozwolonych prawem czynności związanych z serwisem Mój Dyżur, o których Administrator
poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną, z tytułu których Użytkownikowi nie będą
przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora, poza uprawnieniem Użytkownika będącego
Lekarzem do odstąpienia od Umowy poprzez usunięcie Konta od dnia otrzymania informacji o
okolicznościach o których mowa w niniejszym ustępie, co nie będzie skutkowało żadnymi negatywnymi
konsekwencjami dla Użytkownika będącego Lekarzem.
5. Administrator reaguje na dyspozycje Użytkownika określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 48
godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy,
wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości danych dotyczących Dyżurów,
dla których minęło co najmniej 6 miesięcy od daty publikacji Dyżuru w kalendarzu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkowników, jeśli konto nie jest
aktywnie wykorzystywane do publikacji Dyżurów w kalendarzu od co najmniej 12 miesięcy.

 

ARTYKUŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z serwisu Mój Dyżur w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem.
2. Użytkownik jest uprawniony do zmiany i edytowania swoich danych zamieszczonych w serwisie Mój
Dyżur w każdym czasie.
3. Użytkownik jest uprawniony do zmiany i edytowania zamieszczonych przez siebie ogłoszeń.
4. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od:
a) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione
prawem dobra osobiste osób trzecich,
b) wykorzystywania usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra
osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora lub innych Użytkowników,
c) tworzenia więcej niż jednego Konta,
d) udostępniana lub rozsyłania materiałów reklamowych,
e) działań zakłócających pracę Serwisu, jak również uciążliwych dla innych Użytkowników.
5. W każdym momencie Podmiot Medyczny ma możliwość zakończyć proces rekrutacji bez wyboru
Lekarza z powodu wewnętrznych decyzji Podmiotu Medycznego.
6. Podmiot medyczny, który dokonał Rejestracji Konta próbnego w formularzu kontaktowym
wysyłanym w formie masowego mailingu przez Administratora lub po kontakcie telefonicznym i
mailowym z przedstawicielem Administratora, jest uprawniony do publikowania ofert Dyżurów
bezpłatnie do momentu dokonania pierwszego wyboru (akceptacji) kandydata będącego Lekarzem, za
co Administrator nie będzie uprawniony do pobierania wynagrodzenia. Po tym zdarzeniu
funkcjonalność Konta próbnego zostanie ograniczona poprzez brak możliwości akceptacji zgłoszenia
lekarza przez Podmiot medyczny i dostępu do informacji o danych lekarza. Pełna funkcjonalność Konta
zostanie przywrócona po podpisaniu przez Podmiot medyczny odrębnej umowy o świadczenie usług z
Administratorem.

 

ARTYKUŁ VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie i celu niezbędnym do
zapewnienia prawidłowej realizacji Usług objętych niniejszym Regulaminem.
2. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze
zm.).
3. Administrator jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w
celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz
niezbędne dla realizacji umowy.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania
drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub osób trzecich
wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie wykorzystanie poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkbox. Zdanie poprzedzające ma również zastosowanie w przypadku przetwarzania
danych dla celów handlowych i marketingowych.

 

ARTYKUŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe u Użytkownika w
następstwie zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia Usług, w
przypadkach określonych w Artykułu II ust. 6 Regulaminu.
2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:
a) Informacje lub materiały zamieszczone przez Użytkowników w serwisie Mój Dyżur,
b) Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z serwisu
Mój Dyżur w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami,
c) Naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich wskutek korzystania przez Użytkowników z
serwisu Mój Dyżur w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami lub wskutek
zamieszczenia przez Użytkowników treści, które takie prawa lub dobra naruszają,
d) Utratę przez Użytkownika danych wskutek działania siły wyższej lub czynników zewnętrznych i
niezależnych od Administratora, w tym wskutek awarii sprzętowych serwisu Mój Dyżur,
e) Ewentualne szkody powstałe wskutek braku ciągłości dostarczanych usług z powodów, za które
Administrator nie ponosi odpowiedzialności (np. działanie siły wyższej).

 

ARTYKUŁ VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać
informacje wystarczające do prawidłowego ustalenia osoby zgłaszającej oraz okoliczności stanowiącej
podstawę reklamacji.
5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza
kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@mojdyzur.pl
6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich
otrzymania od Użytkownika lub Pracodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia
reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani
ponownemu rozpatrzeniu.

 

ARTYKUŁ IX. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron.
2. Użytkownik będący Lekarzem ma prawo rozwiązać Umowę poprzez zgłoszenie dyspozycji usunięcia
swojego Konta.
3. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących
przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
b) powzięcia przez Administratora uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest
sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Administratora lub innych Użytkowników,
c) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub
dobrymi obyczajami,
d) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
e) otrzymywania przez Administratora powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki
poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
4. O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna
możliwość) niezwłocznie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym
usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z
naruszenia Regulaminu.

 

ARTYKUŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie konieczności zmiany treści Regulaminu, kiedy wymagać tego będzie zmiana zakresu bądź
sposobu świadczonych Usług albo inne ważne przyczyny, Administrator poinformuje Użytkownika o
treści wprowadzonych zmian, wraz z informacją o prawie do odstąpienia z tej przyczyny od umowy
przez Użytkownika będącego Lekarzem. W takiej sytuacji zmiany Regulaminu będą obowiązywać po
upływie 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników o treści wprowadzanych zmian oraz
zamieszczenia zmienionego Regulaminu w serwisie Mój Dyżur.
2. Administrator wskazuje adres poczty elektronicznej e-mail, na które powinny być kierowane
wszelkie oświadczenia, informacje lub zapytania, o których mowa w Regulaminie:
kontakt@mojdyzur.pl , a Użytkownik powinien kierować wszelkie zawiadomienia do Administratora za
pośrednictwem adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji konta. Nie wyłącza to uprawnienia do
kierowania wszelkiej korespondencji przez Użytkowników będących Lekarzami, na adres siedziby
Administratora.
4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu stanie lub okaże się nieważne, niezgodne z prawem
lub niewykonalne w jakimkolwiek aspekcie, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z
prawem lub wykonalność pozostałych postanowień, chyba że wykonanie pozostałych postanowień
powodowałoby rażące pokrzywdzenie Administratora lub Użytkownika lub uniemożliwiło realizację
znanego Administratorowi lub Użytkownikowi celu Umowy.
5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a do wszelkich spraw nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie powinny znaleźć w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu
spółek handlowych.